Epidural Kanama

Beyin üzerini örten dura dediğimiz zar ile kemik arasındaki kanamalara epidural kanama denir. Tüm EDH’ların yaklaşık %60’ının çocuklarda ve orta yaşlılarda, özellikle de trafik kazası geçirmiş erkeklerde, görüldüğü bildirilmektedir. Özellikle bu kazalarda, düşmelerde, ağır kafa travmalarında beraberinde diğer beyin kanamalarının da olabileceği düşünülmelidir. Genellikle kırık hattının, meningea media arterini çaprazladığı yerlerde görülür. Mortalitesi % 9-22 arasında değişmektedir. Epidural hematomların bir kısmı venöz kaynaklı da olabilmektedir. Bilateral epidural hematomlar sıklıkla venöz kanama kaynaklıdır. Epidural hematomlar travmaya daha fazla maruz kalmaları nedeniyle erkeklerde kadınlara oranla 4 kat daha fazla görülmektedir. Tanıda en anlamlı radyolojik görüntüleme yöntemi Bilgisayarlı Beyin Tomografi (BBT)’ sidir. Epidural hematomlar BBT’nde genellikle hiperdens koleksiyon gösterirler. Ancak heterojen ya da hipodens görünümde de olabilirler. Tedavide genellikle cerrahi müdahale ile epidural hematom boşaltılır.

Akut epidural hematomun  yavaş gelişebileceğini, bilinç kaybı – lusid interval – bilinçte kötüleşme, hemiparezi ve anizokoriden oluşan klasik seyrinini her zaman  görülmeyebileceğini unutmamak gerekir. Tedavinin başarısı hastanın ameliyat öncesi nörolojik durumuyla ve şuur durumu ile doğrudan ilişkilidir. Aşağıdakilerden birinin veya birkaçının varlığı cerrahiye yönlendirir.

  • Fokal nörolojik bulgu, bilinç bozukluğu
  • Belirgin korteks basısı (genellikle 15 mm’den fazla kalınlık)
  • 30-35 ml’yi geçen hacim
  • Özellikle temporal lob yerleşimli, orta hatta itilmeye veya unkal herniasyona yol açan hematom
  • Eşlik eden intraparenkimal lezyon veya kitle etkisi olan subdural hematom

epidural_kanama_1 epidural_kanama_2

Ayrıca arka çukur EDH’larında daha düşük bir hacim, 4. ventrikül basısı, ventriküler dilatasyon gibi kriterlerin göz önüne alınması gerekir.

Burada tecrübe önemlidir. Hangi hastayı ameliyat edeceğiz, hangisini takip edeceğiz iyi karar vermek gerekir.Yani lüzumsuz cerrahiden kaçınmak gerekir.