Beyin Tümörlerinin Sınıflanması

SANTRAL SİNİR TÜMÖRLERİNİN SINIFLAMASI

I-     Nöroepitelyal Tümörler
Astrositik Tümörler:
1-    Diffüz astrositom
a-    Fibriler astrositom
b-    Protoplazmik astrositom
c-    Gemistositik astrositom
2-    Anaplastik astrositom
3-  Glioblastoma multiforme
a- Giant cell glioblastoma
b- Gliosarkoma
4- Pilositik astrositom
5- Pleomorfik ksantoastrositom
6- Subepandimal devhücreli astrositom

Oligodendroglial Tümörler:
1- Oligodendroglioma
2- Anaplastik (malign) oligodendroglioma
Mikst Gliomlar
Oligoastrositoma
Anaplastik oligoastrositoma

Epandimal Tümörler
1-    Epandimoma
a-    Selüler
b-    Papiller
c-    Clear cell
d-    Tanisitik
2- Anaplastk epandimoma
3- Miksopapiller epandimoma
4- Subepandimoma
Koroid Pleksus Tümörleri
Koroid Pleksus Papillomu
Koroid Pleksus Karsinomu

Orijini belli olmayan glial tümörler
1-    Astroblastoma
2-    Gliomatozis serebri
3-    Üçüncü ventrikülün kordoid glioması

Nöronal ve Mikst nöro-glial Tümörler
1-    Gangliostioma
2-    Serebellumun displastik gangliositoması (Lhermitte-Duclos)
3-    Desmoplastik infantil astrositoma/ganglioma
4-    Disembriyoblastik nöroepitelial tümörle
5-   Ganglioglioma
6-   Anaplastik ganglioglioma
7-   Santral nörositoma
8-   Serebellar liponörositoma
9-   Filum terminale paraganglioması

Nöroblastik tümörler
1-    Olfaktor nöroblastoma (Esthesioneuroblastoma)
2-    Olfaktor nöroepitelyoma
3-    Sempatik sinir sistemi ve adrenal bez nöroblastoması

Pineal Parankimal Tümörler
1- Pineositoma
2- Pineoblastoma
3- Ara(İntermediate) differansiasyon gösteren tümörler

Embriyonal Tümörler 
1-    Medulloepitelyoma
2-    Epandimoblastoma
3-    Medulloblastoma
a-Desmoplastik medulloblastoma
b- Large cell medulloblastoma
c- Medullomyoblastoma
d- Melanositik medulloblastoma
4- Supratentoryal primitif nöroektodermal tümör (PNET)
a- Nöroblastoma
b- Ganglionöroblastoma
5- Atipik teratoid/rabdoid tümör
II- Kranyal Sinir Tümörleri
Schwannoma
Nörofibroma
III- Meningiyal tümörler
Meningotelyal hücreli tümörler
Meningiom

Meningotelyal olmayan Mezenkimal tümör
1-    Lipoma
2-    Anjıolipoma
3-    Hibernoma
4-    Liposarkom
5-    Soliter fibröz tümör
6-    Fibrosarkom
7-    Malign fibröz histiyositom
8-    Leiyomiyom
9-    Leiyomiyosarkom
10-    Rabdomiyoma
11-    Rabdomiyosarkom
12-    Kondrom
13-    Kondrosarkom
14-    Osteom
15-    Osteosarkom
16-    Osteokondrom
17-    Hemanjiyom
18-    epiteloid hemanjiyoendotelyoma
19-    Hemanjioperisitom
20-    Anjiyosarkom
21-    Kaposi sarkomu

Primer melanositik doku tümörleri
1-    Diffüz melanositozis
2-    Melanositoma
3-    Malign melanoma
4-    Meningeal melanomatozis
Histogenezi belli olmayan tümör
Hemanjiyoblastom

Lenfomalar ve hemopoetik tümörler
1-    Malign lenfoma
2-    Plazmasitom
3-    Granülositik sarkom

Germ Hücre Tümörleri
1- Germinoma
2- Embriyonal Karsinoma
3- Yolk Sak Tümörü (Endodermal sinüs tümörü)
4- Koryokarsinoma
5- Teratoma
6- Mikst germ Hücre Tümörleri

Kist ve Tümör Benzeri Lezyonlar
1- Rathke kesesi kisti
2- Epidermoid kist
3- Dermoid kist
4- Üçüncü Ventrikülün kolloid kisti

Sellar Bölge Tümörleri
1- Pitüiter adenom
2- Pitüiter Karsinom
3- Kranyofaringiyoma
a- Adamantinomatöz
b- Papiller
4- Granüler hücreli tümör

Metastatik Tümörler

WHO Grade I Lezyonlar

Örnek; pilositik astrositom, menenjiom, schwannom
Düşük proliferatif potansiyel
Benign
Cerrahi rezeksiyonu takiben, KT ve RT gerektirmeden kür şansı
5 yıl veya üstünde sağkalım

WHO Grade II Lezyonlar

Örnek; difüz astrositom, ependimom, oligodendrogliom
Düşük mitotik aktivite
Semibenign
Genellikle infiltratif patern
Rekürrens riski yüksek ve progresyon riski
Postoperatif sağkalım 3-5 yıl

WHO Grade III Lezyonlar

Örnek; anaplastik astrositom, ependimom, oligodendrogliom, meningiom
Yüksek mitotik aktivite
Histolojik olarak malignite bulguları mevcut
Rekürrens ve progresyon riski çok yüksek
Postop sağkalım 2-3 yıl
Cerrahi + RT

WHO Grade IV Lezyonlar

Örnek; Glioblastom, medulloblastom
Yüksek mitotik aktivite
Malign
Nekroz, mikrovasküler proliferasyon
İnfiltratif özellik, BOS ile yayılım eğilimi
Postop  sağkalım 6-15 ay
Cerrahi + RT+ kemoterapi